Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

POEDER COAT WESTLAND B.V., GEVESTIGD TE DE LIER, AAN DE HONDERT MARGEN 2A

 

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Poeder Coat Westland B.V., hierna te noemen ‘PCW’ doet of namens PCW gedaan worden, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van PCW aangeduid als ‘opdrachtgever’. Hieronder wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met PCW een overeenkomst sluit, wil sluiten of heeft afgesloten en behalve deze, ook diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.

1.3 De door PCW te bewerken zaken die toebehoren aan opdrachtgever, welke onderdeel vormen van de tussen opdrachtgever en PCW overeengekomen opdracht, worden hierna aangeduid als het ‘werk’.

1.4 Onder ‘opdracht’ wordt verstaan zowel elke tussen opdrachtgever en PCW overeengekomen opdracht afzonderlijk als ook alle deelopdrachten gezamenlijk, indien deze voldoende samenhang vertonen om als één enkele opdracht aangemerkt te kunnen worden. De overeenkomst tussen partijen wordt gekenschetst als een overeenkomst tot opdracht, ook indien de overeenkomst louter een door PCW te verschaffen advies betreft.

1.5 Onder ‘aanbiedingen’ worden tevens ‘offertes’ verstaan.

1.6 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen PCW en opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden die daarvan deel uitmaken, prevaleren de bepalingen uit de schriftelijke neerlegging van die overeenkomst.

1.7 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden door PCW niet erkend, tenzij deze door PCW schriftelijk zijn aanvaard.

1.8 Door verwijzing naar deze voorwaarden op facturen, offertes, briefpapier en dergelijke, alsmede indien een mondelinge order wordt geplaatst, wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. PCW biedt daarbij haar opdrachtgever steeds de mogelijkheid om van de inhoud van deze algemene voorwaarden, onder andere maar hiertoe niet beperkt het plaatsten van de algemene voorwaarden op haar website en op haar briefpapier. Indien een exemplaar van deze algemene voorwaarden niet door PCW aan opdrachtgever zal worden verstrekt, zal PCW opdrachtgever steeds informeren waar deze algemene voorwaarden te vinden zijn (zoals bij de Kamer van Koophandel Den Haag en op haar website).

 

2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld.

2.2 Als opdrachtgever aan PCW bescheiden of informatie heeft verstrekt ter uitvoering van de tussen opdrachtgever en PCW overeengekomen opdracht, mag PCW uitgaan van de juistheid en volledigheid ervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

2.3 Een verzoek van een door opdrachtgever geleverde aanbieding van een derde partij, zal enkel door PCW aan opdrachtgever kunnen worden gedaan als een zelfstandige en nieuwe aanbieding. PCW behoudt zich het recht voor om deze aanbieding van een derde partij te onderzoeken en deze eventueel bij te stellen naar eigen deskundig en technisch inzicht.

2.4 Indien een opdracht niet wordt gegeven, heeft PCW het recht om alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding(en) te kunnen verstrekken, in rekening te brengen aan opdrachtgever, mits zij zulks in haar aanbieding heeft voorbehouden.

2.5 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in Euro’s gesteld, exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering ‘af fabriek’. De prijzen zijn derhalve exclusief kosten voor reis en verblijf, verpakking, in- en uitladen, vracht en assurantie.

 

3 Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten tussen partijen komen tot stand na de uitdrukkelijke aanvaarding door PCW. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging, dan wel doordat PCW uitvoering geeft aan de door opdrachtgever verleende opdracht.

3.2 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van PCW of namens PCW gedaan door vertegenwoordigers van PCW, binden PCW slechts indien deze door PCW schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.

3.3 Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen door personeel van opdrachtgever aan PCW kenbaar gemaakt, worden door PCW schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd.

3.4 De inhoud van folders, algemene bedrijfsbrochures, webpublicaties en overig drukwerk binden PCW niet, tenzij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en PCW hierna uitdrukkelijk is verwezen.

3.5 Voor leveringen en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte casu quo opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6 Voor mondeling gegeven en/of mondeling aanvaarde opdrachten geldt dat opdrachtgever deze algemene voorwaarden geacht wordt te kennen en aldus aanvaard te hebben.

3.7 PCW is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te laten verrichten door derden.

 

4 Adviezen, Ontwerpen en Materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van PCW krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht of voordat de opdracht door bevestiging als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel tot stand is gekomen.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en samengestelde informatie ter zake van zaken die door PCW zullen worden bewerkt, vóór het tijdstip van accordering van voornoemde gegevens en informatie door PCW.

4.3 PCW behoudt het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar zelf gemaakte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, adviezen en/of offertes. Deze mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door PCW hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

4.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van de materialen welke door PCW zullen worden bewerkt.

4.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeven van het gebruik van het product (doel gebruik, omgevingsfactoren etc.) zodat PCW de juiste behandeling kan toepassen. Bewijslast ligt hiervoor bij de opdrachtgever.

 

5 Levertijd en -plaats

5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door PCW bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer PCW alle noodzakelijke gegevens en zaken van opdrachtgever en/of derden heeft verkregen of hierover overeenstemming met opdrachtgever bestaat, teneinde aan de uitvoering van de opdracht uitvoering te kunnen geven, alsmede de eventuele overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen.

5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat PCW er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn, indien deze een normale uitvoering van de opdracht ook mogelijk maken.

5.3 Verlenging van de levertijd is mogelijk, indien er sprake is van:

- andere omstandigheden dan die welke PCW bekend waren toen zij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode vaststelde, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de periode die PCW nodig heeft om de opdracht naar behoren uit te kunnen voeren;

- meerwerk, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de periode die PCW nodig heeft om dit meerwerk te verrichten;

- opschorting van verplichtingen door PCW, in welk geval de levertijd wordt verlengd met de termijn van die opschorting.

5.4 Overschrijding van de levertijd verplicht PCW niet tot enige vergoeding aan opdrachtgever en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren of de afname te weigeren.

 

6 Wijzigingen in de Opdracht

6.1 Wijzigingen in de opdracht resulteren in meer- of minderwerk, indien:

- er sprake is van een wijziging in de specificaties of het bestek;

- de informatie welke verstrekt is door opdrachtgever, niet overeenstemt met de werkelijkheid;

- de door opdrachtgever geleverde zaken in kwantiteit meer dan 10% afwijken van de overeengekomen specificaties.

6.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren, die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

6.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag PCW bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van PCW.

 

7 Oplevering van het Werk

7.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, wanneer:

- opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan wel heeft meegenomen zonder het ter plekke afgekeurd te hebben;

- de door PCW bewerkte zaak in gebruik is genomen. Indien de ingebruikname een deel van de zaak betreft, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

- PCW aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht dat het werk door PCW is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na dit bericht schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

- opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 14 dagen kunnen worden hersteld en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

7.2 In geval opdrachtgever het werk afkeurt, is deze verplicht PCW een schriftelijk opgave van de redenen daartoe te verstrekken. Voorts is artikel 10 van deze overeenkomst van toepassing.

7.3 PCW zal het werk op deugdelijke wijze verpakken, hetzij in de oorspronkelijke verpakking, hetzij in een nieuwe verpakking en op zodanige wijze, dat het werk bij normaal vervoer niet beschadigd kan raken.

7.4 Indien PCW gebruik maakt van laadborden, kratten of containers, al dan niet voorzien van statie- of emballagegeld, teneinde het werk aan opdrachtgever over te dragen, verplicht opdrachtgever deze op eerste gelegenheid aan PCW te retourneren. De terugleveringskosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

8 Prijswijzigingen

8.1 Een wijziging van kostprijsbepalende factoren die een prijsstijging doen ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door PCW worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Onder kostprijsbepalende factoren wordt onder andere gerekend: koersfluctuaties van buitenlandse valuta’s, inkoopprijzen, loonkosten, sociale en overheidslasten.

8.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

9 Risico en Risico-overgang

9.1 Het risico voor alle schade aan of door opgeleverd werk gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van levering als omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Ook schade als gevolg van beschadiging van de verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van PCW en worden deze voor risico en rekening van opdrachtgever opgeslagen.

9.2 Indien zaken door PCW worden verzonden, geschiedt het laden en lossen en de verzending, voor risico en rekening van opdrachtgever en worden de zaken niet door PCW tegen transportrisico verzekerd.

9.3 Zaken welke bij PCW ter bewerking, garantie of inspectie zijn afgegeven, berusten onder PCW voor risico van opdrachtgever. Deze zaken worden tegen geen enkel risico verzekerd, met uitzondering van het risico dat door PCW middels een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een milieu-aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd.

9.4 Alhoewel bij de vorming van de opdracht PCW haar kundig oordeel kan geven over de te bewerken zaak, staat PCW niet in voor de functionaliteit van de zaak, zowel vóór als na de bewerking ervan door PCW.

 

10 Reclame en Garantie

10.1 Reclamering ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden ten kantore van PCW, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum of uiterlijk 14 dagen na het moment waarop ontdekking van deze gebreken door opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk was.

10.2 Gedurende 6 maanden na levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, verleent PCW garantie op door haar behandelde zaken, mits zij vrij was in de keuze van de materialen waarmee de zaken werden behandeld. Garantie wordt uitsluitend gegeven voor de deugdelijkheid van de opgedragen behandeling. De garantie houdt in dat PCW:

- de gebreken herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk opnieuw behandelt;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

10.3 Garantie geldt niet indien de reclamering betrekking heeft op gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan een ondeugdelijke behandeling, zoals slijtage door normaal gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of gebreken die voor rekening en risico van derden dienen te komen. Tevens wordt geen garantie gegeven in geval de door opdrachtgever aangeleverde zaak op het moment van aanlevering ter bewerking zodanige risico’s in zich borg, dat bewerking redelijkerwijs niet dan met (een aannemelijk risico op) gebreken kon worden uitgevoerd.

10.4 Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

10.5 Opdrachtgever dient PCW in alle gevallen de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek welke aan PCW dient te worden toegerekend, door PCW te laten herstellen en/of de bewerking opnieuw te laten uitvoeren. Het bepaalde in artikel 11, lid 3, sub 2 van deze algemene voorwaarden is voorts van toepassing.

10.6 Een beroep op garantie kan enkel slagen, indien opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens PCW heeft voldaan.

 

11 Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens de in het vorige artikel benoemde garantieverplichting is PCW enkel voor schade aansprakelijk, waartegen zij verzekerd is en deze schade aan het handelen of nalaten van PCW in hoofdzaak is toe te rekenen, met een maximumbedrag voor elk schadegeval als waarvoor door de in artikel 9, lid 3 van deze algemene voorwaarden genoemde verzekeringen, verzekerde dekking wordt verleend.

11.2 PCW is enkel aansprakelijk voor schade aan door opdrachtgever aangeleverde zaken ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking, indien opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, lid 5 van deze algemene voorwaarden, PCW eerst in de gelegenheid heeft gesteld om de gebreken te herstellen en PCW deze gebreken na een tweede poging niet heeft kunnen verhelpen.

11.3 Niet voor vergoeding komt in aanmerking:

- bedrijfs- of gevolgschade, zoals stagnatieschade en gederfde winst aan de zijde van opdrachtgever;

- aansluitend op artikel 9, lid 3 van deze algemene voorwaarden: opzichtschade. Hieronder wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door PCW wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt, met uitzondering voor schade wegens gebreken waarvoor garantie wordt verleend als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden en zulks enkel in het geval PCW de schade binnen redelijk te stellen termijn niet heeft kunnen verhelpen. In een dergelijk geval zal de maximum te honoreren schade de factuurwaarde van de schade geleden hebbende zaak bedragen;

- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van PCW.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart PCW voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit een door PCW geleverde bewerking daarvan.

11.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtgever op grond van dit artikel vervalt drie jaren na de levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

12 Betaling

12.1 Tenzij anders wordt overeengekomen vindt betaling in de vorm van termijnbetalingen als volgt plaats:

- 40% van de totale prijs bij het door PCW aanvaarden van de opdracht als bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze algemene voorwaarden;

- 50% van de totale prijs na aanvang van de bewerkingswerkzaamheden door PCW;

- 10% van de totale prijs bij oplevering.

12.2 Indien geen termijnbetalingen als in het vorige lid van dit artikel benoemd, zullen zijn afgesproken, dient betaling van de facturen van PCW te geschieden binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum.

12.3 Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening op een door PCW aan te geven bankrekening.

12.4 Opdrachtgever kan zijn eventuele vorderingen op PCW niet verrekenen, tenzij laatstgenoemde in staat van faillissement is komen te verkeren of gerechtelijke schuldsanering is toegewezen.

12.5 Geschiedt een betaling in strijd met de in de leden 1 en 2 van dit artikel, dan is opdrachtgever van rechtswege zonder een uitdrukkelijke ingebrekestelling in verzuim en op grond daarvan gehouden tot vergoeding van alle daardoor op de vordering vallende bijkomende kosten, waaronder zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten als bedoeld in 6:96 BW en een kredietrente van 1% per maand, waarbij delen van maanden gelijk gesteld worden met hele maanden.

12.6 Wanneer de in de het vorige lid van dit artikel genoemde kredietrente minder hoog is dan de wettelijke rente, geldt laatstgenoemde rente.

12.7 PCW is te allen tijde gerechtigd om voldoende zekerheid van betaling door opdrachtgever te verlangen. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. PCW heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden en haar schade op opdrachtgever te verhalen.

12.8 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,―. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15% dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

12.9 Als PCW in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van opdrachtgever.

12.10 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien het faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd of verleend, beslag op diens zaken of vorderingen wordt gelegd, de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd of, in geval opdrachtgever een natuurlijke persoon is, een verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

12.11 Blijft opdrachtgever ook na een door of vanwege PCW gedane ingebrekestelling in verzuim, dan is PCW gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een enkele schriftelijke verklaring en is opdrachtgever, naast de in lid 8 van dit artikel genoemde kosten eveneens gehouden tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:277 BW, welke schade nu voor alsdan minimaal op een bedrag van € 750,― wordt gesteld, behoudens het recht van PCW het meerdere in rechte te vorderen.

 

13 Retentierecht & Eigendomsvoorbehoud

13.1 Wanneer PCW zaken van opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot aan het moment van betaling van al het door opdrachtgever aan PCW verschuldigde wegens uitvoering van de opdracht, tenzij opdrachtgever voor zulke betaling genoegzame zekerheid heeft gesteld. PCW heeft dit retentierecht eveneens op grond van eventuele eerdere overeenkomsten waaruit opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

13.2 Opdrachtgever verklaart jegens PCW dat hij ten tijde van het verstrekken van elke opdracht, bevoegd is om die opdracht te verstrekken, teneinde de desbetreffende zaak door PCW te laten bewerken.

13.3 Voor zover PCW al dan niet ten behoeve van opdrachtgever bewerkte zaken levert, welke niet eerder in bezit of eigendom toebehoorden aan opdrachtgever alsook waarvoor hij niet als houder kon worden aangemerkt, gaat niettegenstaande de levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, het eigendom pas over op opdrachtgever nadat laatstgenoemde al hetgeen hij ter zake van de zaken aan PCW verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de opdrachtsom en eventueel ingevolgde deze algemene voorwaarden verschuldigde toeslagen, rente en kosten.

13.4 Bij beslag op zijn zaken, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of in geval van een verleende schuldsaneringsregeling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van PCW. Opdrachtgever verbindt zich nu reeds voor alsdan – in het zicht van een surséance van betaling, faillissement of schuldsaneringsregeling - de zaken voor zoveel als mogelijk te separeren van andere zaken in zijn onderneming of persoonlijke inboedel, teneinde boedel- of navenante kosten ten laste van PCW zo veel mogelijk te beperken. Voor zoveel als mogelijk levert opdrachtgever bedoelde zaken vóór het tijdstip van het intreden van de surséance van betaling, faillissement of schuldsaneringsregeling, terug aan PCW.

 

14 Overmacht

14.1 PCW is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van deze overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om haar verplichtingen na te komen. Onder dergelijke omstandigheden zijn mede begrepen maar hiertoe niet beperkt: het door leveranciers niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen jegens PCW, het weer, het verkeer, overstromingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen en materialen, sociale acties zoals stakingen en werkonderbrekingen en/of kwalitatieve / kwantitatieve handelsrestricties.

14.2 Als PCW haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is PCW gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

14.3 Een tijdelijke niet-nakoming als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt geacht maximaal 6 maanden te kunnen voortduren. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de desbetreffende overeenkomst tussen partijen automatisch ontbonden, zonder dat enige partij recht heeft op vergoeding van schade als gevolg van de niet-nakoming van de verplichtingen uit of de ontbinding van die overeenkomst.

 

15 Beëindiging

15.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen zonder dat er sprake is van enige tekortkoming van zijn kant, wordt deze beëindigd door een aansluitende verklaring door PCW die de wens op beëindiging honoreert. PCW heeft in dat geval recht op vergoeding van alle schade, zoals geleden verlies, winstderving en gemaakte kosten.

 

16 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

16.1 Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Ten aanzien van alle geschillen rijzende ter zake van of in verband met aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, zal de rechter te ’s-Gravenhage bevoegd zijn.

 

Stralen

Stralen is dé manier om thermisch verzinkt staal voor te behandelen, maar ook voor het verwijderen …

Poedercoaten

Poeder Coat Westland is gespecialiseerd in het poedercoaten van vele productsoorten voor binnen én …

Over ons

Poeder Coat Westland levert bedrijven alweer 25 jaar met plezier een uniek servicepakket door de co…